Unia Europejska

  • Czcionka:
  • A
  • A
  • A
  • Kontrast:
  • A
  • A
  • A
  • A

INSPIRE

Partnerzy

 

Projekt Podnoszenie kompetencji cyfrowych e-administracji - programy szkoleniowe i publikacje dla użytkowników infrastruktury informacji przestrzennej - etap I jest realizowany przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii w partnerstwie z Centrum UNEP/GRID-Warszawa.

LIDER PROJEKTU

GUgiK

Główny Urząd Geodezji i Kartografii (GUGiK) jest centralnym urzędem administracji rządowej podległym Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji. GUGiK powstał na mocy zapisów dekretu z 30 marca 1945 r. jako Główny Urząd Pomiarów Kraju. Do jego zadań należało gromadzenie i zabezpieczanie materiałów geodezyjnych ocalałych po drugiej wojnie światowej.

Obecnie podstawowym zadaniem Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii jest obsługa Głównego Geodety Kraju, do którego zadań należy między innymi nadzorowanie realizacji polityki państwa w zakresie geodezji i kartografii, prowadzenie centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzenie państwowych rejestrów osnów, granic, nazw oraz baz danych obiektów topograficznych.

Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej, przyjęcie przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej dyrektywy INSPIRE oraz wdrożenie przepisów dyrektywy do przepisów krajowych spowodowały, iż Główny Geodeta Kraju pełni znaczącą rolę w realizacji zadań związanych z tworzeniem, utrzymywaniem i rozwijaniem infrastruktury informacji przestrzennej (IIP) w Polsce. W związku z nowymi zadaniami Głównego Geodety Kraju, GUGiK przystąpił do realizacji szeregu projektów mających na celu usprawnienie budowy IIP. GUGiK wspiera również Głównego Geodetę Kraju w tworzeniu i wdrażaniu systemu szkoleń obejmujących zagadnienia związane z IIP.PARTNER

grid

Centrum UNEP/GRID-Warszawa, Zakład Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska działa jako jeden z ośrodków globalnej sieci GRID (Global Resource Information Database) utworzonej w ramach Programu Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska (UNEP, United Nations Environment Programme).

Ośrodki GRID pełnią rolę centrów zastosowań Systemów Informacji Geograficznej (GIS, Geographic Information Systems) w działaniach na rzecz badań i udostępniania informacji o środowisku. Zadaniem Centrum UNEP/GRID-Warszawa jest pozyskiwanie, przetwarzanie i udostępnianie informacji o środowisku oraz upowszechnianie zastosowań GIS i technologii informacyjnych, jako technologii wspomagającej zarządzanie środowiskiem.