Unia Europejska

  • Czcionka:
  • A
  • A
  • A
  • Kontrast:
  • A
  • A
  • A
  • A

INSPIRE

Partnerzy

 

Szkolenia rozpoczynają się pierwszego dnia o godz. 9:30 rejestracją, zajęcia rozpoczynają się o godz. 10:00. Zajęcia pierwszego dnia kończą się o17:15
Drugi dzień szkoleniowy trwa od godz. 9:00 do godz. 17:00
Trzeci dzień szkoleniowy trwa od godz. 9:00 do godz. 13:00

 

TEMAT

Rejestracja uczestników 9:30-10:00 
Lista obecności, sprawdzenie dokumentacji i odbiór wymaganych oświadczeń.

Blok tematyczny: Stan wdrożenia i funkcjonowanie infrastruktury informacji przestrzennej w Polsce
1. Miejsce nowoczesnych technologii geoinformacyjnych w realizacji zadań publicznych.
2. Wprowadzenie do INSPIRE: stan wdrożenia i mapa drogowa INSPIRE w Polsce i w Europie. Funkcjonowanie IIP w Polsce, aktualny stan wdrożenia, zmiany w prawodawstwie.

Przepisy implementacyjne INSPIRE i ich transpozycja do prawa polskiego.

Blok tematyczny: Projektowane zmiany w prawodawstwie w związku z pracami nad projektem ustawy Kodeks Urbanistyczno-Budowlany
1. Analiza kluczowych zmian w procedurach planowania przestrzennego dotyczących informacji przestrzennej w związku z projektowanym wprowadzeniem obowiązku prowadzenia bazy danych planistycznych, rejestru planistycznego oraz stosowania przepisów implementacyjnych INSPIRE (klasyfikacja HILUCS).
Blok tematyczny: Rola gminy/powiatu w planowaniu przestrzennym – projektowane zapisy KUB w zakresie tworzenia bazy danych planistycznych
1. Wymogi KUB w zakresie tworzenia bazy danych planistycznych (standard planowania przestrzennego), możliwości zapewnienia interoperacyjności zasobów georeferencyjnych oraz branżowych.
Blok tematyczny: Monitoring zagospodarowania przestrzennego – zastosowania analiz baz danych przestrzennych
1. Monitoring zagospodarowania przestrzennego (analizy przestrzenne).
2. Zastosowanie zasobu w planowaniu przestrzennym (BDOT500, EGiB, BDOT10k, ISOK, CRFOP).

Blok tematyczny: Interoperacyjność w praktyce - specyfikacja danych, schematy aplikacyjne, UML
1. Przegląd specyfikacji danych dla tematów INSPIRE (zagospodarowanie przestrzenne)
2. Schematy aplikacyjne i metadane dla zbiorów źródłowych oraz zbiorów docelowych, potencjalne obszary ich zastosowania.
3. Wprowadzenie do UML oraz możliwości zastosowania oprogramowania do harmonizacji HALE (FOSS4G).

Blok tematyczny: Interoperacyjność w praktyce - harmonizacja zbiorów danych przestrzennych
Harmonizacja zgodnie z zapisami specyfikacji danych dla tematu zagospodarowanie przestrzenne: etapy prac harmonizacyjnych dla klasy SpatialPlan i ZoningElements.
1. Harmonizacja zbiorów danych przestrzennych, metadanych.
2. Minimalny zakres zgodności z przepisami implementacyjnymi INSPIRE dla dokumentów planistycznych i innych elementów (metadane, zbiory danych przestrzennych i usługi danych przestrzennych).
3. Wprowadzenie do modelowania w UML, czytanie schematów aplikacyjnych zgodnie z INSPIRE.

Blok tematyczny: Rola gminy jako użytkownika i twórcy danych przestrzennych w ramach IIP
Obszary wymiany informacji o zasobach i ich interoperacyjności między gminami i powiatami.
1. Rola usług sieciowych w lokalnych i regionalnych węzłach IIP (rodzaje usług sieciowych zgodnych z wymogami INSPIRE)
2. Co to znaczy, że usługi są zgodne z wymaganiami INSPIRE
3. Jakie aspekty użytkowe należy uwzględniać przy przygotowaniu danych do publikacji za pomocą usług
4. Wymiana dobrych praktyk i doświadczeń między JST (gmina-powiat).

Blok tematyczny: Zarządzanie węzłem IIP za pomocą dostępnych narzędzi udostępniania
1. Aspekty techniczne i infrastrukturalne publikacji usług sieciowych,
2. Aspekty merytoryczne przygotowania danych do publikacji (kompozycje mapowe, ograniczenia w wizualizacji, techniki stylizacji danych na mapach w zależności od dostępnego serwera GIS),
3. Usługa katalogowa dla metadanych.
Blok tematyczny: Elementy geoinformacyjne oraz dotyczące zastosowań IIP w SIWZ/SOPZ
1. Przepis na dobry SIWZ w procedurze planistycznej z wymogami dotyczącymi zastosowania zasobu geodezyjnego i kartograficznego (studia użycia w zakresie zastosowania zasobu GiK do uzgodnień treści planistycznych i monitoringu zagospodarowania przestrzennego).
2. Studia przypadku w zakresie kontroli odbieranych zleceń przez gminy i ich zgodności z wymogami INSPIRE.
Blok tematyczny: Podsumowanie szkolenia i dyskusja, egzmian, wręczenie certyfikatów